Werkswinkels/Seminare

Aanbieding van kursusse en werkswinkels

Werkswinkels en kursusse word op versoek deur die opgeleide personeel van Reformanda Pastorale Beradingsdienste aangebied. Skakel gerus vir kwotasie en vasstelling van aanbiedingsdatum.

Huweliksverryking

Die doel van hierdie kursus is om huweliksmaats te help om uiting te gee aan die Bybelse opdrag om op mekaar te fokus (Hooglied 2:16).  

Huweliksverryking is gefokus op die groei van die verhouding tussen huweliksmaats sodat meer geluk en vreugde in die saamwees binne die huwelik ervaar kan word.

Trauma en streshantering

Die ervaring van trauma bring ‘n gevoel van intense vrees, hulpeloosheid, verlies van kontrole, absolute ontwrigting, ‘n bedreiging wat lei tot vernietiging asook ‘n verlies van vryheid. Die getraumatiseerde sal tydens werkswinkel geleer word om genoemde emosionele belewenisse sodanig te hanteer sodat hy weer so normaal as moontlik  met lewe kan voortgaan.

Depressie en angs

Depressie is ‘n siekte van die brein wat fisiologies verklaar kan word

Die doel van die werkswinkel is om persone wat aan depressie ly te help om dit positief  te beleef en hanteer. Kritiese en negatiewe denke versterk ‘n depressiewe gemoedstoestand. Deur die manier van dink te begin verander, kan ‘n groot positiewe invloed hê (Fil 4:8).

Boeliegedrag

Navorsing bevestig dat baie slagoffers van boeliegedrag op skool steeds probleme ervaar in hulle volwasse lewe. Die sielkundige letsels wat gedurende die kinderjare opgedoen is mag voortduur vir ‘n leeftyd. Daar is dus ‘n duidelike konneksie tussen boeliegedrag en latere anti-sosiale gedrag.

Die doel van die werkswinkel is om persone wat geboelie is en word te bemagtig  om boeliegedrag te hanteer en positief te presteer.

Interpersoonlike Verhoudings

Die mens is ‘n sosiale wese, wat inhou dat die mens nie alleen wil wees nie. Wanneer twee of meer persone saamkom, ontstaan interpersoonlike verhoudings. Hierdie verhoudings word gestrem deur spanning en konflik. Soms verloop hierdie verhoudings glad en ondersteun die persone mekaar en kan hulle verstaanbaar met mekaar kommunikeer.

Doel van werkswinkel is om persone te help in hul verhouding met ander.

Destruktiewe romantiese verhoudings

Die cliché-prentjie wat mense gewoonlik van romantiese verhoudings het, is ‘n gelukkige paartjie wat iewers op die strand na ‘n sonsondergang sit en kyk. Dikwels is die ideaal egter baie ver van die werklikheid verwyder. Ons werkswinkel oor destruktiewe romantiese verhoudings fokus op hoe ‘n gesonde verhouding, in teenstelling met een waarin afbrekende en manipulatiewe gedrag plaasvind, behoort te lyk.

Emosionele Intelligensie

Emosionele intelligensie verwys na die mens se vermoë om werklik van elke emosie of gevoel wat beleef word deeglik bewus te wees en dit intelligent of voordelig te hanteer sodat dit lewenskwaliteit kan verbeter. Anders as IK of kognitiewe intelligensie, het ‘n mens beheer oor die groei en verhoging van  Emosionele Intelligensie.

Doel van die werkswinkel is om persone te help hul emosionele intelligensie te ontwikkel en positief te groei.

Sterwensbegeleiding en rousmart

Om ‘n geliefde aan die dood af te staan, is altyd baie pynlike ervaring.

Die dood ‘n sekerheid is wat niemand sal vryspring nie, Ps 89:49 vra : “Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat homself kan red uit die mag van die doderyk?” Die mens moet dus altyd gereed wees om God na die aardse lewe te ontmoet.

Met die werkswinkel word gepoog om perspektief op die dood en die hantering van dood te plaas.

Selfbeeld Ontwikkeling

Indien jy ‘n swak selfbeeld het waarmee jy jou lewe saboteer, is dit noodsaaklik dat jy dit moet verander. Jy kan nie ‘n betekenisvolle leefwyse handhaaf met ’n selfbeeld wat jou ongelukkig maak nie. Die belangrikste aspek om ‘n doeltreffende verhouding met jouself te hê, is dat jy ‘n beeld van jouself het waarvan jy hou.

Die werkswinkel wil jou as spirituele mens begelei om jouself as Godgeskape wese te sien wat genoegsame potensiaal ontvang het om positief te lewe.